О галерији

Готово да нема изложбеног простора у Београду који тако плени на први поглед као што је то случај са Галеријом ’73 на Бановом брду. Иако физички измештена из главних градских токова, Галерија ’73 је, по речима многих уметника, један од најзначајнијих и свакако најлепших изложбених простора у граду.

Када је основана 1973. године, њени творци су се вероватно надали да ће постати средиште чукаричке културне јавности. Међутим, већ први кораци наговештавали су да је Галерија ’73 предодређена за много више. Познати загребачки дизајнер Вјенцеслав Рихтер, по оцени критичара најзначајнији дизајнер тога времена у држави, осмислио је лого Галерије ’73, који је те године награђен као најбоље дизајнерско решење и данас се налази у Музеју примењених уметности у Београду. У неколико наредних година, галерија не само да је испунила очекивања, него је постала и култно стециште београдске културне и друштвене елите и незаобилазно место на мапи културних збивања читаве ондашње државе.

Дугачак је списак оних чија су дела излагана у Галерији ’73 током више од три деценије њеног постојања. Од оних најеминентнијих који су ушли у историју савременог српског сликарства - Ђорђа Крстића, Саве Шумановића, Милене Павловић Барили, до класика - Миће Поповића, Зорана Петровића, Мирског, Милића од Мачве, Мојовића, Цветковића, или савременика - Милуновића, Живковића, Милеуснића... Галерија је добитник великог броја признања и награда, а међу најзначајнијим су свакако Политикина награда 1974. године, Политикина награда 1982. године и награда СО Чукарица „Матија Бан“ 2000. године.

Покровитељ дела програма је Министарство културе Републике Србије и  Секретаријат за културу града Београда. За овај део програмских активности у галерији се током маја – јуна месеца расписује јавни конкурс за наредну излагачку сезону. Жирирање радова врши Уметнички савет галерије. У галерији се реализују изложбе стваралаца ликовних и примењених уметности, као и изложбе нових медија (видео радови, инсталације, перформанси...).

У протеклих неколико година, Галерија '73 је реализовала бројне програме представљања своје уметничке збирке и радова најеминентнијих уметника српске ликовне сцене у иностранству. Овим је отворила своју нову фазу развоја постајући једна озбиљна институција културе која је својим потенцијалима и квалитетним  људским ресурсима потпуно спремна да представи више српских излагача у иностранству и тако допринесе да се кроз излагачку делатност направи пресек стања српске ликовне сцене. 

Поред откупа радова на конкурсима, уметници по завршетку своје изложбе поклањају по један рад са изложбе за уметничку збирку галерије. На тај начин, наша збирка из године у годину постаје све обимнија и озбиљнија, имајући у виду чињеницу да овде имају прилику да самостално излажу најеминентнији уметници са наше ликовне сцене, од академика, професора академија уметности, до перспективних уметника млађе генерације.
Захваљујући бројним ресурсима који су били на располагању једној установи културе, пре свега захваљујући подршци њеног оснивача, Градске општине Чукарица, ова Галерија је превазишла своје просторне оквире и отворила врата једног новог раздобља - такозване културне дипломатије.

Подршка за овакву идеју је стигла и од институција са нивоа Града као и Републике. Кроз бројне пројекте у којима Галерија интензивно учествује, а који се тичу транспорта уметника и уметничких дела, затим кроз свој квалитетан излагачки програм ова установа је задобила поверење Секретаријата за културу Града Београда и Министарства културе и информисања Републике Србије.

Реализујући подржане програме и пројекте у иностранству добили смо један пресек стања иностране публике као и њиховог интересовања када је српска ликовна сцена у питању. Оно што је снажан утисак јесте податак да су сви наши партнери у региону и шире показали велико интересовање када је унапређење и сарадња на пољу културе у питању.

Посебан пажња посвећује се књижевном и трибинском програму који се показао веома успешним и допринео је популаризацији ове културне институције, повећању публике, бољој медијској присутности. Кроз програм ликовних креативних радионица намењених деци различитог узраста, наши најмлађи посетиоци постали су део сталне галеријске публике.

Галерија ’73 налази се у средишту Бановог брда у Пожешкој 83а, у пасажу велике беле бетонске зграде (биоскоп „Рода“), на расксници са улицом Благоја Паровића. Радно време галерије је од 10 до 20 часова радним данима, и од 10 до 15 часова суботом. Недељом галерија не ради.
 

There is almost no exhibition space in Belgrade that is as captivating at first glance as it is with the Gallery '73 on Banovo brdo. Although physically displaced from the main city flows, the Gallery ’73 is, according to many artists, one of the most significant and certainly the most beautiful exhibition spaces in the city.

When it was founded in 1973, its creators probably hoped that it would become the center of the Čukarica cultural public. However, even the first steps indicated that the Gallery ’73 was destined for much more. Well-known Zagreb designer Vjenceslav Richter, according to critics, the most important designer of that time in the country, designed the logo of the  Gallery ’73, which was awarded the best design solution that year and is now in the Museum of Applied Arts in Belgrade. In the next few years, the gallery not only met expectations, but also became a cult meeting place of Belgrade's cultural and social elite and an unavoidable place on the map of cultural events of the entire then state.

There is a long list of those whose works have been exhibited in the  Gallery  ’73 during more than three decades of its existence. From the most eminent who entered the history of contemporary Serbian painting - Djordje Krstic, Sava Shumanovic, Milena Pavlovic Barili, to the classics - Mico Popovic, Zoran Petrovic, Mirski, Milic of Macve, Mojovic, Cvetkovic, or contemporaries - Milunovic, Zivkovic, Mileusnic. .. The gallery is the winner of a large number of recognitions and awards, and among the most important are certainly the Politika Award in 1974, the Politika Award in 1982 and the award of the Municipal Assembly of Čukarica "Matija Ban" in 2000.

The sponsor of the part of the program is the Ministry of Culture of the Republic of Serbia and the Secretariat for Culture of the City of Belgrade. For this part of the program activities in the gallery, a public competition for the next exhibition season is announced during May-June. The judging of the works is done by the Art Council of the gallery. The gallery hosts exhibitions of creators of fine and applied arts, as well as exhibitions of new media (video works, installations, performances ...).

In the past few years, Gallery '73 has implemented numerous programs to present its art collection and works by the most eminent artists of the Serbian art scene abroad. With this, it opened its new phase of development, becoming a serious cultural institution which, with its potentials and quality human resources, is completely ready to present more Serbian exhibitors abroad and thus contribute to cross-cutting the state of the Serbian art scene.

In addition to the purchase of works in competitions, the artists donate one work from the exhibition for the art collection of the gallery at the end of their exhibition. In that way, our collection is becoming more and more extensive and serious from year to year, having in mind the fact that the most eminent artists from our art scene have the opportunity to exhibit here, from academics, professors of art academies, to promising artists of the younger generation.

Thanks to numerous resources that were available to one cultural institution, primarily thanks to the support of its founder, the City Municipality of Čukarica, this Gallery has gone beyond its spatial framework and opened the door to a new era - the so-called cultural diplomacy.  Support for this idea came from institutions from the level of the City as well as the Republic. Through numerous projects in which the Gallery participates intensively, and which concern the transport of artists and works of art, then through its quality exhibition program, this institution has gained the trust of the Secretariat for Culture of the City of Belgrade and the Ministry of Culture and Information of Serbia.

Realizing supported programs and projects abroad, we got a cross-section of the state of foreign audiences as well as their interests when it comes to the Serbian art scene. What is a strong impression is the fact that all our partners in the region and beyond have shown great interest when it comes to improvement and cooperation in the field of culture.

Special attention is paid to the literary and tribune program, which proved to be very successful and contributed to the popularization of this cultural institution, increasing the audience, and a better media presence. Through a program of art creative workshops intended for children of different ages, our youngest visitors have become part of the permanent gallery audience.

Gallery '73 is located in the center of Banovo brdo in Požeška 83a, in the passage of a large white concrete building ("Roda" cinema), at the intersection with Blagoja Parovića Street. The working hours of the gallery are from 10 am to 8 pm on weekdays, and from 10 am to 3 pm on Saturday. On Sunday, the gallery is closed.

Изложбени простор/ Art Space